لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی ایران
رئیس: بختیار علم بیگی
دبیر: حسام بیگدلو
تلفن تماس: 26714581-26714586
شماره فکس: 26714316
آدرس: تهران، خیابان شریعتی، ابتدای همت شرق، کوچه شهید اعلایی، پلاک 20، کدپستی 1661965813
وب سایت: www.dhci.org