لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن صنایع گلوکز، نشاسته و مشتقات
رئیس: محسن کشتکاران
دبیر: محمدرسول صائبی
تلفن تماس: 88808800-88915154
شماره فکس: 88808191
آدرس: تهران، خیابان استاد نجات الهی، کوچه سلمان پاک، پلاک 1، طبقه ششم، واحد 12، کدپستی1599687144
وب سایت: