لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن صنایع نساجی ایران
رئیس: مجتبی دستمالچیان
دبیر: سیدشجاع الدین امامی رئوف
تلفن تماس:
شماره فکس: 26206905
آدرس: تهران، بلوار آفریقا، انتهای خیابان تور، پلاک 8، ساختمان انجمن نساجی ایران، طبقه اول، کد پستی 1915654773
وب سایت: www.aiti.org.ir