لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن صنعت ریخته گری ایران
رئیس: نصراله محمدحسین فلاح
دبیر: عبدالحمید قدیمی
تلفن تماس: 88820624-88848731
شماره فکس: 88826861
آدرس: تهران، خیابان بهار شمالی، جنب اداره برق، پلاک174، طبق اول، واحد 6، کدپستی 1573635866
وب سایت: www.iranfoundry.com