لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن صنعت سیمان
رئیس: حمید فرمانی باروق
دبیر: عبدالرضا شیخان
تلفن تماس: 88102760-3
شماره فکس: 88718480
آدرس: تهران، خیابان خالداسلامبولی(وزرا)، خیابان نهم، پلاک 22، کدپستی 1513733811
وب سایت: www.cementassociation.ir