لیست اطلاعات تشکل های ملی

فدراسیون طیور ایران
رئیس: داود رنگی
دبیر: سیدفرزاد طلاکش
تلفن تماس: 66562440
شماره فکس:
آدرس: تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان، پلاک 70، واحد 4، کدپستی 1441633751
وب سایت: www.ir-pf.com