لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن مهندسین پلیمر و شیمی ایران
رئیس: رامین خسروخاور
دبیر: سولماز شهباز
تلفن تماس:
شماره فکس: 88986848
آدرس: تهران، میدان فاطمی، خیابان زرتشت غربی، کوچه مهدوی، کوچه برادران غفاری، پلاک 26، کدپستی 1415744341
وب سایت: www.apchen.com