لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن ناشران دیجیتال
رئیس: محمدرضا طلائی
دبیر: شهرام حاج قربانی
تلفن تماس: 88530753
شماره فکس: 88511721
آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه شهید حکیمی، پلاک 15، طبقه پنجم شرقی، کدپستی 1531745818
وب سایت: www.dpai.ir