لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن واردکنندگان سم و کود ایران
رئیس: سیدمهدی یزدی
دبیر: قاسم رضائیان
تلفن تماس: 88811905
شماره فکس: 88811904
آدرس: تهران، مطهری، بعد از تقاطع مدرس، خیابان قابوس نامه، کوچه مرزبان نامه غربی، پلاک 27، طبقه چهارم، کدپستی 1588866345
وب سایت: www.ipfia.ir