لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی
رئیس: فرهاد آگاهی
دبیر: احمد شاد
تلفن تماس: 66913165-6
شماره فکس:
آدرس: تهران، خیابان اسکندری شمالی، خیابان طوسی غربی، پلاک 123، واحد 3، کدپستی 1419716667
وب سایت: www.meatsa.ir