لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن واردکنندگان برنج ایران
رئیس: عباس توکلی
دبیر: مسیح کشاورز
تلفن تماس: 26412166-26412140
شماره فکس: 26412173
آدرس: تهران، میرداماد، خیابان استاد عبداله انوار(شنگرف)، کوچه یکم شرقی، پلاک 24، واحد 2، کدپستی 1548933613
وب سایت: www.iria.org.ir