لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا و فرآورده های سلولزی
رئیس: سیدحسن میرباقری مهرآبادی
دبیر: مینا جانی
تلفن تماس: 86073504
شماره فکس: 86073496
آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان مفتحی، کوچه اصلی پور، پلاک 36، واحد 1، کدپستی 1575833413
وب سایت: www.anjomanpbci.ir