لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن واردکنندگان دارو و مواد بیولوژیک دام
رئیس: مهدی میرسلیمی
دبیر: حمیدرضا توکلی
تلفن تماس: 88332680
شماره فکس: 88008654
آدرس: تهران، میدان فاطمی، بزرگراه شهید گمنام، میدان گلها، خیابان گلها، خیابان مرداد، کوچه یکم شرقی، پلاک 2، واحد 2، کدپستی 1413974511
وب سایت: www.ivpbia.ir