لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی مالکان کامیون ایران
رئیس: علی محمودی سرای
دبیر: محمد اسماعیلی سرای
تلفن تماس: 86043501
شماره فکس: 86043505
آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان سرافراز، خیابان هشتم، پلاک 1 ، کدپستی 15868671141
وب سایت: www.ittoa.ir