لیست اطلاعات تشکل های ملی

جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران
رئیس: مصطفی طالقانی
دبیر: محمود زندکریمی
تلفن تماس: 88891197-8
شماره فکس: 88902359
آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی، نبش کوچه 22، پلاک 174، طبقه اول، کدپستی 1596816719
وب سایت: www.assomes.ir