لیست اطلاعات تشکل های ملی

فدراسیون اقتصاد سلامت ایران
رئیس: محمود نجفی عرب
دبیر: حمیدرضا محمدی
تلفن تماس: 66963790
شماره فکس:
آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی، کوچه فاتحی داریان، پلاک 2، طبقه دوم، واحد 16، کدپستی 1314734849
وب سایت: www.ifoeh.com