لیست اطلاعات تشکل های ملی

فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران
رئیس: علی محمودی سرای
دبیر: محمد عیقرلو
تلفن تماس: 86043501
شماره فکس: 86043505
آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، پلاک 1، واحد 4، کدپستی 1586867116
وب سایت: www.tlfi.ir