لیست اطلاعات تشکل های ملی

فدراسیون صنعت آب ایران
رئیس: رضا حاجی کریم
دبیر: سیدعلیرضا شریعت
تلفن تماس: 91073014
شماره فکس:
آدرس: تهران، سعادت آباد، خیابان نهم شرقی، پلاک 18، طبقه اول، کدپستی 1998713611
وب سایت: www.iranwif.org