لیست اطلاعات تشکل های ملی

فدراسیون صنعت نفت ایران
رئیس: رامین خسروخاور
دبیر: معصومه تاجمیری
تلفن تماس: 88997934
شماره فکس: 88986848
آدرس: تهران، میدان فاطمی، خیابان زرتشت غربی، کوچه مهدوی، کوچه برادران غفاری، پلاک 26، کدپستی 1415744341
وب سایت: www.irfpi.ir