لیست اطلاعات تشکل های ملی

اتحادیه حفاران غیر نفتی
رئیس: رضا اشرف سمنانی
دبیر: شهناز نوائی
تلفن تماس: 88101685-6
شماره فکس: 88102316
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان مطهری، خیابان منصور، پلاک 77، واحد 2، کدپستی 1595747914
وب سایت: www.inodu.ir