لیست اطلاعات تشکل های ملی

گروه واردکنندگان ونمایندگان شرکت های خارجی (مجمع واردات)
رئیس: علیرضا مناقبی نوائی
دبیر: وحیده خلیلی
تلفن تماس: 22695717
شماره فکس: 22695718
آدرس: تهران، کامرانیه، چیذر، میدان ندا، نبش بلوار عسگری، پلاک 58، طبقه پنجم، کدپستی 1937913717
وب سایت: www.majmavaredat.ir