لیست اطلاعات تشکل های ملی

اتحادیه شرکت های فنی، مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی
رئیس: فرهاد زواره
دبیر: الهام عدالتخواه
تلفن تماس: 88731761
شماره فکس:
آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی، نبش کوچه چهارم، پلاک 20، ساختمان 34، طبقه سوم، واحد 16، کدپستی 1533644843
وب سایت: www.enscu.ir