لیست اطلاعات تشکل های ملی

سندیکای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داروهای دامپزشکی ایران
رئیس: حجت ا... ذبیحی
دبیر: عزت ا... محمدپور
تلفن تماس: 88837825
شماره فکس:
آدرس: تهران، خیابان شهید قرنی، خیابان اراک شرقی، پلاک 16، طبقه چهارم، کدپستی 1583676116
وب سایت: www.irvpm-syn.ir