لیست اطلاعات تشکل های ملی

سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران
رئیس: محمد عبده زاده
دبیر: مهدی سلیمانجاهی
تلفن تماس: 88950224-6
شماره فکس: 88950227
آدرس: تهران، میدان فاطمی، اول خیابان بیستون، پلاک1، طبقه دوم، واحد 21، کدپستی 1431663118
وب سایت: www.syndipharma.org