لیست اطلاعات تشکل های ملی

سندیکای صنعت برق ایران
رئیس: پیام باقری
دبیر: مهدی مسائلی
تلفن تماس: 66570930-6
شماره فکس: 66944967
آدرس: تهران، خیابان فاطمی غربی، خیابان سیندخت شمالی، پلاک 15، کدپستی 1411853161
وب سایت: www.ieis.ir