لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن صنفی کارفرمایان توزیع کننده گاز مایع ایران
رئیس: محسن خلیلی عراقی
دبیر: کامبیز کیهانی
تلفن تماس: 88374862-88737919
شماره فکس: 88541491
آدرس: تهران، خیابان بهشتی، خیابان سرافراز، کوچه هفتم، پلاک 17، طبقه چهارم، کدپستی 1587695913
وب سایت: www.anjomanlpg.ir