لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیرمخرب ایران
رئیس: حسن شیروانی
دبیر: مژگان منصورآبادی
تلفن تماس: 66911166
شماره فکس: 66567328
آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان نصرت، بین جمالزاده و قریب، پلاک 140، واحد 20، کدپستی 1419853845
وب سایت: www.irsnt.com