لیست اطلاعات تشکل های ملی

اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران(مپتا)
رئیس: داود ادیب
دبیر: فریبرز نژاددادگر
تلفن تماس: 88478231-88478956
شماره فکس: 88469257
آدرس: تهران، سیدخندان، خیابان کابلی، پلاک 10، واحد 5، کدپستی 1631765716
وب سایت: www.mapta.ir