لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی ایران
رئیس: ابوالقاسم سالار رضائی
دبیر: علی ابراهیم زاده
تلفن تماس: 22657025
شماره فکس:
آدرس: تهران، اتوبان چمران، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ایران، سالن 37، طبقه مافوق همکف، کدپستی 1999613954
وب سایت: www.aieo.ir