لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن شرکت های بیمارستان ساز ایران
رئیس: محمدنبی گوهرکانی
دبیر: نیوشا وکیلی
تلفن تماس: 88788939-40
شماره فکس: 88780043
آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان 37 شرقی، پلاک 5 ، کدپستی 1516935411
وب سایت: www.aihcc.ir