لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن ماشین سازان و تجهیزات پلیمری ایران
رئیس: هرویک یاریجانیان
دبیر: مرتضی نیک سرشت
تلفن تماس: 88757211-3
شماره فکس: 88757494
آدرس: تهران، خیابان شهید احمد قصیر، کوچه دوازدهم غربی، پلاک 2، طبقه سوم، کدپستی 1514746315
وب سایت: www.ipmma.ir