لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن حبوبات ایران
رئیس: داود لپه چی
دبیر: سیدعبدی افتخاری
تلفن تماس:
شماره فکس: 88525624
آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان مفتح شمالی، خیابان دهم، پلاک 9، طبقه پنجم، کدپستی 1587836416
وب سایت: www.irpla.ir