لیست اطلاعات تشکل های ملی

سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی استان تهران و خدمات وابسته
رئیس: محمدرضا زهره وندی
دبیر: ندارند
تلفن تماس: 44273045-50
شماره فکس: 44273051
آدرس: تهران، خیابان ستارخان، خیابان نیرو، کوچه دوم، پلاک 5، کدپستی 1453633331
وب سایت: ندارند