لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن خاویاراستان تهران
رئیس: مجید اکبری
دبیر: محمد حیدری
تلفن تماس: 88703500
شماره فکس:
آدرس: تهران، یوسف آباد، کوچه ششم، پلاک 5، طبقه اول، زنگ دوم، کدپستی 1431784597
وب سایت: ندارند