لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن گازهای فشرده استان تهران
رئیس: مهدی پورقاضی
دبیر: امیرمسعود حبیب زاده
تلفن تماس: 09330722921
شماره فکس: 22225383
آدرس: تهران، خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی، پلاک 200، واحد 5، کدپستی 1918663516
وب سایت: www.t-cga.ir