لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن مؤسسات و آموزشگاه های فرهنگی هنری استان تهران
رئیس: مهدی افضلی
دبیر: نامدار صداقت
تلفن تماس: 88716720
شماره فکس:
آدرس: تهران، خیابان میرزای شیرازی، خیابان علی میرزاحسنی، پلاک 18، واحد 306، کدپستی 1586753924
وب سایت: www.arttccim.com