لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن شرکت های اکتشاف و تولید نفت و گاز استان تهران
رئیس: محمدجواد شمس
دبیر: الینا باقری
تلفن تماس: 86093013-86096690
شماره فکس:
آدرس: تهران خیابان کارگر شمالی، روبروی کوچه نهم، دانشکده فنی تهران، انستیتو مهندسی نفت، طبقه ششم، کدپستی 1439953754
وب سایت: www.oilers.com