لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن گردشگری سلامت استان تهران
رئیس: مجید زنگوئی
دبیر: گل نار گنجی زاده
تلفن تماس: 26370192
شماره فکس:
آدرس: تهران، نیاوران، خیابان امیدوار، بوستان جمشیدیه، مرکز نوآوری و کارآفرینی شهری، حوزه گردشگری
وب سایت: www.tehranhta.ir