لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن سیلوداران ایران
رئیس: اصغر دمرچیلی
دبیر: نصرت ا... فتحعلیان
تلفن تماس: 44297963
شماره فکس: 44297962
آدرس: تهران، ستارخان، چهارراه خسرو، ساختمان الماس غرب، طبقه چهارم، واحد 403، کدپستی 1453746347
وب سایت: