لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته
رئیس: بابک احمدی ناقدی
دبیر: سبحان نظری
تلفن تماس: 66912652
شماره فکس: 66594747
آدرس: تهران، خیابان توحید، خیابان غلامرضا طوسی، پلاک 63، واحد 19، کدپستی 1419783311
وب سایت: www.rtcguild.com