لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن پایانه داران بنادر ایران
رئیس: شهرام بخشی پور
دبیر: محسن صادقی فر
تلفن تماس: 88643437
شماره فکس: 88643438
آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک 72، طبقه اول، کدپستی 1516844696
وب سایت: www.aiph.ir