لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان اتانول ایران
رئیس: باسم آزدو
دبیر: مجید پارسایی
تلفن تماس: 88683909
شماره فکس: 88683745
آدرس: تهران، خیابان سعادت آباد، پایینتر از نیایش، خیابان 31 شرقی(شهید جندونی)، پلاک 16، واحد 2، کدپستی 1998815443
وب سایت: www.epa-iran.ir