لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
رئیس: مهرداد اکبریان
دبیر: سعید عسکرزاده
تلفن تماس: 66974909-10- 66482391
شماره فکس: 66483725
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک 20، واحد 7، کدپستی 1416934898
وب سایت: www.iropex.ir