لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان نرم افزار تلفن همراه
رئیس: سعید رسول اف
دبیر: آذر حاج اسمعیلی
تلفن تماس: 49108900
شماره فکس: 49108990
آدرس: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان قموشی، خیابان عربشاهی، کوچه سوده، پلاک 1/8، کدپستی 1461944580
وب سایت: www.imapa.ir