لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان و فن آوران صنعتی ساختمان
رئیس: عبدالرضا فریدنائینی
دبیر: جعفر قرائتی ستوده
تلفن تماس: 88895395
شماره فکس: 88800597
آدرس: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان میرزای شیرازی، کوچه هجدهم، پلاک 30، کدپستی 1596665513
وب سایت: www.mtiba.org.ir