لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران
رئیس: حرمت اله رفیعی
دبیر: جواد جهانبانی
تلفن تماس: 88758731
شماره فکس: 88739389
آدرس: تهران، خیابان بهشتی، میدان تختی، خیابان شهید صابونچی، بین کوچه هفتم و نهم، پلاک 85، کدپستی 1533763417
وب سایت: www.aattai.org