لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران (ادنا)
رئیس: مهدی کریمی تفرشی
دبیر: زهره شیعی
تلفن تماس: 44897347-44447173
شماره فکس: 66930263
آدرس: کیلومتر 7 جاده مخصوص کرج، بزرگراه آزادگان جنوب، شهرک استقلال، خیابان دهم، بلوار دکتر عبیدی، خیابان شهید جلال، کدپستی 1389796311
وب سایت: www.iranadna.com