لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی ایران
رئیس: بابک هاشمی پور
دبیر: غلامرضا ریحانی بزرگ
تلفن تماس: 66966540
شماره فکس:
آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان شهدای ژاندارمری، روبروی اداره پست، ساختمان 132، طبقه دوم، کدپستی 1314674155
وب سایت: www.adaka.ir