لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)
رئیس: امیرعباس اختراعی
دبیر: احد ذوالرحمی
تلفن تماس: 88342600-88348113
شماره فکس: 88345639
آدرس: تهران، بلوار کریمخان، بین ایرانشهر و خردمند جنوبی، پلاک 102، طبقه ششم شرقی، کدپستی 15847744847
وب سایت: www.satsa.ir