لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن سازندگان قطعات ومجموعه های خودرو
رئیس: گلوردی گلستانی
دبیر: مازیار بیگلو
تلفن تماس: 86195029-86195079
شماره فکس: 88574110
آدرس: تهران، شهرک غرب، میدان صنعت، خیابان خوردین، نرسیده به بلوار دریا، انتهای کوچه توحید یکم، نبش 21 متری گلها، پلاک 3، طبقه پنجم، کدپستی 1466988135
وب سایت: www.iaoma.ir